Skip to main content

O nas

Projekt „InclusionToC” jest realizowany w ramach Programu Erasmus+. Jego celem jest promocja włączania kobiet migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego przy pomocy partycypacyjnej Teorii zmian.

Projekt „InclusionToC” jest realizowany przez sześć europejskich instytucji z Polski, Grecji, Holandii, Rumunii, Włoch i Cypru.

logo deinde

Deinde sp. z o.o. to instytucja szkoleniowa i edukacyjna oraz agencja zatrudnienia, założona w 2010 r., zlokalizowana w Lublinie, działająca w obszarach: edukacji ustawicznej oraz zawodowej osób dorosłych, aktywizacji zawodowej i społecznej, przedsiębiorczości, włączenia społecznego.
Deinde organizuje usługi edukacyjne i z zakresu rynku pracy, takie jak: szkolenia i kursy zawodowe, doradztwo zawodowe, warsztaty kompetencji społecznych, poradnictwo prawne i obywatelskie, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe.
Nasze usługi kierujemy do trzech głównych grup docelowych: osób niepracujących w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej; osób pracujących oraz przedsiębiorstw i kadr zarządzających w zakresie rozwoju osobistego i podnoszenia kompetencji zawodowych.

IDEC logo

IDEC to firma szkoleniowo-doradcza z siedzibą w Pireusie w Grecji. Jej działalność obejmuje szkolenia, doradztwo w zakresie zarządzania, zapewniania jakości, ewaluację i rozwój rozwiązań teleinformatycznych (ICT) zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Klientami IDEC są zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże greckie firmy z różnych sektorów.
IDEC ma duże doświadczenie w projektach unijnych, zarówno jako dostawca usług edukacyjnych, jak i firma konsultingowa w zakresie zarządzania. Firma stworzyła wiele kursów e-learningowych, platform, gier edukacyjnych, a także narzędzi do benchmarkingu i samooceny dla różnych grup docelowych. Niektóre z obszarów, na których firma się skupia, to cyfryzacja, zarządzanie innowacjami, zapewnienie jakości, myślenie projektowe, grywalizacja, umiejętności miękkie, umiejętność korzystania z mediów, kompetencje międzykulturowe itp.


logo deinde

Learning Hub Friesland pragnie stworzyć bramę edukacyjną i szkoleniową do i z naszego regionu: w celu eksportowania dobrych inicjatyw opracowanych w naszym regionie do innych regionów europejskich oraz w celu importowania dobrych praktyk z innych krajów. Nigdy nie działamy sami. Jako centrum współpracy, wykorzystujemy naszą rolę do pracy z ludźmi, którzy myślą podobnie, chętnymi do współpracy i pomagania nam w osiąganiu naszych celów: wnoszenia aktywnego wkładu w innowacje w zakresie edukacji i szkoleń oraz wspólnego stawiania czoła regionalnym wyzwaniom i ambicjom, z uwzględnieniem globalnego podejścia do pracy i rozwoju.
Aktywnie podejmujemy wyzwania związane z edukacją i szkoleniami w regionie Fryzji i poza nim. Jesteśmy doświadczonym twórcą materiałów edukacyjnych dla słuchaczy (uczniów / studentów) oraz nauczycieli i trenerów. Ponadto pomagamy szkołom w tworzeniu programów internacjonalizacji i zapewniamy wiedzę w zakresie zarządzania, aby realizowane przez nas europejskie projekty miały długotrwałe oddziaływanie.

logo deinde

Hub for Innovation Policy (HIP) to firma typu start-up skupiająca się na misji wykorzystania innowacji i technologii do rozwijania i wzmacniania usług podmiotów biznesowych i społecznych. Główne narzędzia, z których korzystamy w tym celu, to narzędzia teleinformatyczne (ICT), programy budowania potencjału i usługi konsultingowe.
Nasz zespół składa się z ekspertów wywodzących się z multidyscyplinarnych środowisk, ale posiadających solidną wiedzę i doświadczenie w pracy z interesariuszami rynku i trzecim sektorem na poziomie międzynarodowym. Nasze wspólne doświadczenie i osiągnięcia obejmują udaną współpracę z firmami z różnych branż i sektorów gospodarki, instytucjami i władzami lokalnymi w różnych krajach UE, Komisją Europejską oraz organizacjami pozarządowymi i organizacjami działającymi w obszarze praw człowieka.
Nasze podejście jest zorientowane na klienta, oparte na bliskiej i regularnej współpracy oraz interakcji z naszymi klientami i partnerami, w celu osiągnięcia rzeczywiście skrojonych na miarę rozwiązań spełniających ich szczególne potrzeby i odpowiadających na ich wyzwania.

logo deinde

CESIE to europejski ośrodek badań i inicjatyw, który mocno wierzy we współpracę międzykulturową, międzybranżową i międzysektorową. Naszym celem jest przyczynianie się do aktywnego udziału ludzi, społeczeństwa obywatelskiego i instytucji w kolektywnym rozwoju edukacyjnym – z poszanowaniem etyki i rozwoju człowieka.

logo deinde

Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w badaniach i edukacji, RESET opracowuje konstruktywne i skoncentrowane na edukacji rozwiązania dla najbardziej wymagających wyzwań społecznych naszych czasów.
RESET inwestuje w tworzenie, ewolucję i rewolucję społecznych koncepcji, systemów i praktyk, które człowieczeństwo stawiają na pierwszym miejscu. RESET przyspiesza i wzmacnia pozytywne zmiany lokalne, krajowe, regionalne i globalne dzięki sile badań i edukacji. Wykorzystujemy innowacyjne narzędzia do identyfikacji konstruktywnych rozwiązań dla istniejących wyzwań społecznych.
Jednym z nich jest wykorzystanie dialogu transformacyjnego do rozwijania i promowania tolerancji, równości płci, akceptacji różnorodności religijnej i kulturowej, krytycznego myślenia i integracji społecznej. RESET tworzy i rozwija dostosowaną do szkół edukację, taką jak integracja społeczna, zapobieganie radykalizacji, uzależnieniom, upodmiotowienie społeczne i twórcze oraz rozwiązywanie konfliktów.

Inclusion ToC logo depicting a circle with a woman face inside

Projekt: Teoria zmian na rzecz włączenia kobiet migrantek do kształcenia i szkolenia zawodowego.
Numer 2021-2-PL01-KA220-VET-000048764 

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

EU flag with text mention "Co-Funded by the EU"